ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 204 7 211 235 6 241 105 3 108 97 97 25 25 666 16 682
บริหารธุรกิจ 112 7 119 155 6 161 33 33 34 34 4 4 338 13 351
ปวส.การจัดการ 9 9 15 15 24 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 1 1 10 10
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 22 22 2 2 24 24
บธ.บ.การตลาด 12 12 1 1 13 13
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 56 7 63 79 6 85 22 22 157 13 170
บริหารธุรกิจ - การตลาด 47 47 41 41 11 11 99 99
บัญชี 79 79 71 71 59 3 62 41 41 18 18 268 3 271
บช.บ.การบัญชี 79 79 71 71 59 3 62 41 41 18 18 268 3 271
ศิลปศาสตร์ 13 13 9 9 13 13 22 22 3 3 60 60
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 16 1 1 17 17
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 2 2 14 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 13 13 9 9 7 7 29 29
รวมทั้งหมด 204 7 211 235 6 241 105 3 108 97 97 25 25 666 16 682