ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 100 2 102 111 4 115 75 75 40 40 19 4 23 345 10 355
พืชศาสตร์ 13 2 15 11 4 15 13 13 4 4 41 6 47
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 2 2 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 6 6 9 9
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 2 2 6 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 2 6 3 4 7 2 2 9 6 15
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 53 53 52 52 51 51 156 156
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 53 53 52 52 51 51 156 156
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 5 5 14 14 2 2 28 28
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 3 3 9 9
ปวส.ประมง 1 1 2 2 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 1 1 8 8
วท.บ.ประมง 7 7 1 1 8 8
อุตสาหกรรมเกษตร 27 27 43 43 24 24 13 13 13 4 17 120 4 124
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 26 42 42 24 24 12 12 2 2 106 106
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 7 4 11 9 4 13
รวมทั้งหมด 100 2 102 111 4 115 75 75 40 40 19 4 23 345 10 355