ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 121 121 123 123 67 67 1 1 312 312
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 20 20 9 9 54 54
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 2 2 12 12
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 18 18 9 9 42 42
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 60 74 74 46 46 180 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 60 74 74 46 46 180 180
วิศวกรรมอุตสาหการ 36 36 29 29 12 12 1 1 78 78
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 36 36 29 29 12 12 77 77
รวมทั้งหมด 121 121 123 123 67 67 1 1 312 312