ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 133 133 167 167 123 123 68 68 4 4 495 495
บริหารธุรกิจ 60 60 102 102 39 39 46 46 3 3 250 250
บธ.บ.การจัดการ 23 23 1 1 24 24
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 4 4
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 60 74 74 33 33 167 167
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 28 28 6 6 34 34
บัญชี 73 73 65 65 84 84 22 22 1 1 245 245
บช.บ.การบัญชี 73 73 65 65 84 84 22 22 1 1 245 245
รวมทั้งหมด 133 133 167 167 123 123 68 68 4 4 495 495