ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 173 15 188 188 21 209 216 22 238 142 142 1 1 94 8 102 814 8 58 880
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 95 15 110 87 21 108 145 22 167 42 42 32 4 36 401 4 58 463
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 15 56 36 21 57 62 22 84 39 39 17 4 21 195 4 58 257
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 16 14 14 30 30 3 3 2 2 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 29 29 37 37 53 53 119 119
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 57 57 35 35 54 54 42 4 46 227 4 231
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 57 57 35 35 54 54 42 4 46 227 4 231
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 44 44 36 36 46 46 20 20 176 176
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 13 13 11 11 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 44 44 36 36 33 33 9 9 152 152
รวมทั้งหมด 173 15 188 188 21 209 216 22 238 142 142 1 1 94 8 102 814 8 58 880