ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 152 152 108 108 90 90 92 92 13 13 455 455
บริหารธุรกิจ 61 61 45 45 61 61 49 49 6 6 222 222
บธ.บ.การจัดการ 27 27 5 5 32 32
บธ.บ.การตลาด 11 11 1 1 12 12
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 11 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 61 61 45 45 61 61 167 167
บัญชี 73 73 49 49 22 22 32 32 6 6 182 182
บช.บ.การบัญชี 73 73 49 49 22 22 32 32 6 6 182 182
ศิลปศาสตร์ 18 18 14 14 7 7 11 11 1 1 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 18 18 14 14 7 7 11 11 1 1 51 51
รวมทั้งหมด 152 152 108 108 90 90 92 92 13 13 455 455