ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 80 80 73 73 52 52 60 60 9 9 274 274
พืชศาสตร์ 31 31 2 2 33 33
วท.บ.พืชศาสตร์ 31 31 2 2 33 33
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 26 26 37 37 28 28 91 91
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 26 26 37 37 28 28 91 91
วิทยาศาสตร์ 26 26 25 25 21 21 5 5 5 5 82 82
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 26 25 25 21 21 5 5 5 5 82 82
สัตวศาสตร์และประมง 17 17 1 1 18 18
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 1 1 14 14
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 28 28 11 11 3 3 7 7 1 1 50 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 23 23 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 11 11 3 3 7 7 1 1 27 27
รวมทั้งหมด 80 80 73 73 52 52 60 60 9 9 274 274