ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 101 18 119 123 123 86 86 17 17 16 16 4 4 347 18 365
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78 78 99 99 86 86 17 17 16 16 296 296
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 31 31 26 26 10 10 11 11 110 110
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 36 36 30 30 1 1 1 1 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 32 32 30 30 6 6 4 4 101 101
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 24 24 4 4 51 51
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 24 24 4 4 51 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
รวมทั้งหมด 101 18 119 123 123 86 86 17 17 16 16 4 4 347 18 365