ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 243 243 211 211 173 173 199 199 14 14 840 840
บริหารธุรกิจ 84 84 84 84 74 74 85 85 12 12 339 339
บธ.บ.การจัดการ 28 28 2 2 30 30
บธ.บ.การตลาด 33 33 33 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 10 10 34 34
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 84 84 84 84 74 74 242 242
บัญชี 111 111 100 100 59 59 60 60 1 1 331 331
บช.บ.การบัญชี 111 111 100 100 59 59 60 60 1 1 331 331
ศิลปศาสตร์ 48 48 27 27 40 40 54 54 1 1 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 1 1 22 22
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 32 32 21 21 29 29 33 33 115 115
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 6 6 11 11 33 33
รวมทั้งหมด 243 243 211 211 173 173 199 199 14 14 840 840