ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 47 47 21 21 38 38 34 34 3 3 143 143
วิทยาศาสตร์ 21 21 10 10 16 16 13 13 3 3 63 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 21 10 10 16 16 13 13 3 3 63 63
อุตสาหกรรมเกษตร 26 26 11 11 22 22 21 21 80 80
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 26 26 11 11 22 22 59 59
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 21 21 21
รวมทั้งหมด 47 47 21 21 38 38 34 34 3 3 143 143