ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 677 677 601 15 616 390 43 433 263 263 14 14 152 152 2,097 58 2,155
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 91 91 78 78 88 17 105 37 37 14 14 4 4 312 17 329
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 37 37 37 37 39 39 23 23 7 7 2 2 145 145
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 10 10 15 17 32 10 10 4 4 1 1 58 17 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 36 36 31 31 34 34 4 4 3 3 1 1 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 121 121 101 101 53 53 42 42 29 29 346 346
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 38 38 26 26 6 6 70 70
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 26 26 7 7 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 47 47 49 49 53 53 42 42 16 16 207 207
วิศวกรรมไฟฟ้า 230 230 218 15 233 146 26 172 91 91 26 26 711 41 752
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 12 12 9 9 1 1 22 22
ปวส.ไฟฟ้า 44 44 32 32 5 5 81 81
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 24 24 7 7 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 69 67 15 82 61 26 87 54 54 5 5 256 41 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 56 56 57 57 45 45 37 37 7 7 202 202
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 31 31 29 29 40 40 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 115 115 90 90 54 54 47 47 69 69 375 375
ปวส.ช่างก่อสร้าง 50 50 36 36 10 10 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 65 65 54 54 54 54 47 47 59 59 279 279
วิศวกรรมอุตสาหการ 120 120 114 114 49 49 46 46 24 24 353 353
ปวส.ช่างโลหะ 14 14 20 20 5 5 39 39
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 36 32 32 2 2 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 70 62 62 49 49 46 46 17 17 244 244
รวมทั้งหมด 677 677 601 15 616 390 43 433 263 263 14 14 152 152 2,097 58 2,155