ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 15 7 7 9 9 12 12 8 8 51 51
การออกแบบ 15 15 7 7 9 9 12 12 8 8 51 51
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 15 15 7 7 9 9 12 12 8 8 51 51
รวมทั้งหมด 15 15 7 7 9 9 12 12 8 8 51 51