ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 139 139 105 105 70 70 91 91 6 6 411 411
บริหารธุรกิจ 57 57 42 42 49 49 49 49 5 5 202 202
บธ.บ.การจัดการ 27 27 4 4 31 31
บธ.บ.การตลาด 11 11 1 1 12 12
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 11 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 57 42 42 49 49 148 148
บัญชี 67 67 49 49 14 14 31 31 161 161
บช.บ.การบัญชี 67 67 49 49 14 14 31 31 161 161
ศิลปศาสตร์ 15 15 14 14 7 7 11 11 1 1 48 48
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 14 14 7 7 11 11 1 1 48 48
รวมทั้งหมด 139 139 105 105 70 70 91 91 6 6 411 411