ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 68 68 53 53 14 14 11 11 146 146
วิศวกรรมเครื่องกล 28 28 19 19 4 4 10 10 61 61
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 5 5 10 10 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 17 17 14 14 4 4 35 35
วิศวกรรมไฟฟ้า 40 40 34 34 10 10 1 1 85 85
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 5 5 1 1 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 39 39 29 29 10 10 78 78
รวมทั้งหมด 68 68 53 53 14 14 11 11 146 146