ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 58 58 67 67 16 16 25 25 3 3 169 169
บริหารธุรกิจ 54 54 61 61 11 11 19 19 3 3 148 148
ปวส.การจัดการ 8 8 10 10 1 1 19 19
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 7 7 1 1 13 13
บธ.บ.การจัดการ 19 19 1 1 20 20
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 41 41 26 26 11 11 78 78
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 18 18 18 18
ศิลปศาสตร์ 4 4 6 6 5 5 6 6 21 21
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 6 6 5 5 6 6 21 21
รวมทั้งหมด 58 58 67 67 16 16 25 25 3 3 169 169