ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 113 113 201 201 47 47 81 81 21 21 463 463
พืชศาสตร์ 5 5 15 15 21 21 6 6 47 47
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 15 15 4 4 24 24
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 21 2 2 23 23
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 56 56 105 105 31 31 192 192
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 56 56 105 105 31 31 192 192
วิทยาศาสตร์ 9 9 9 9 6 6 11 11 35 35
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 9 9 9 6 6 11 11 35 35
สัตวศาสตร์และประมง 17 17 32 32 25 25 1 1 75 75
ปวส.สัตวศาสตร์ 13 13 18 18 1 1 32 32
ปวส.ประมง 4 4 14 14 18 18
วท.บ.สัตวศาสตร์ 21 21 21 21
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 26 26 40 40 10 10 24 24 14 14 114 114
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 17 17 2 2 25 25
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 9 9 6 6 6 6 11 11 42 42
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 10 10 14 14 4 4 18 18 46 46
รวมทั้งหมด 113 113 201 201 47 47 81 81 21 21 463 463