ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 915 9 924 762 5 767 651 651 492 24 516 42 42 267 101 1 369 3,129 101 39 3,269
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 97 97 73 73 100 100 81 81 42 42 34 34 427 427
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 23 23 19 19 20 20 25 25 22 22 7 7 116 116
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 32 7 7 27 27 66 66
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 46 23 23 45 45 114 114
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 31 31 35 35 24 24 13 13 131 131
วิศวกรรมเครื่องกล 166 5 171 148 148 90 90 121 121 111 39 150 636 39 5 680
ปวส.ช่างยนต์ 29 29 14 14 15 15 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 31 31 19 19 19 19 16 16 11 11 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 44 44 41 41 55 55 86 86 49 38 87 275 38 313
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 60 60 74 74 16 16 19 19 33 33 202 202
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2 5 7 3 1 4 5 1 5 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 341 4 345 302 5 307 195 195 102 24 126 50 29 1 80 990 29 34 1,053
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 33 33 1 1 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 14 14 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 146 146 158 158 128 128 39 24 63 13 6 19 484 6 24 514
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 72 72 48 48 51 51 63 63 30 20 50 264 20 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 3 9 6 3 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 58 58 44 44 16 16 118 118
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 5 5 10 1 1 5 10 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 118 118 92 92 94 94 61 61 16 14 30 381 14 395
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 31 31 19 19 24 24 1 1 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 85 85 61 61 75 75 37 37 15 14 29 273 14 287
วิศวกรรมอุตสาหการ 193 193 147 147 172 172 127 127 56 19 75 695 19 714
ปวส.ช่างกลโรงงาน 11 11 13 13 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 123 123 94 94 122 122 75 75 32 13 45 446 13 459
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 59 59 40 40 50 50 52 52 24 6 30 225 6 231
รวมทั้งหมด 915 9 924 762 5 767 651 651 492 24 516 42 42 267 101 1 369 3,129 101 39 3,269