ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 331 331 280 280 311 311 290 290 91 91 89 6 95 1,392 6 1,398
การออกแบบ 119 119 91 91 88 88 94 94 18 6 24 410 6 416
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 47 47 30 30 35 35 32 32 8 6 14 152 6 158
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 30 30 28 28 26 26 21 21 1 1 106 106
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 42 42 32 32 27 27 41 41 6 6 148 148
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 3 3 4 4
เทคโนโลยีศิลป์ 33 33 35 35 49 49 51 51 35 35 203 203
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 26 26 18 18 33 33 39 39 28 28 144 144
ทล.บ.เซรามิก 7 7 17 17 16 16 12 12 7 7 59 59
ศิลปกรรม 66 66 57 57 72 72 65 65 16 16 276 276
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 66 66 57 57 72 72 65 65 16 16 276 276
สถาปัตยกรรม 113 113 97 97 102 102 80 80 91 91 20 20 503 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 2 2
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 40 40 33 33 32 32 34 34 29 29 11 11 179 179
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 73 73 64 64 70 70 46 46 62 62 7 7 322 322
รวมทั้งหมด 331 331 280 280 311 311 290 290 91 91 89 6 95 1,392 6 1,398