ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 199 7 206 230 6 236 94 2 96 96 96 11 11 630 15 645
บริหารธุรกิจ 109 7 116 151 6 157 31 31 34 34 1 1 326 13 339
ปวส.การจัดการ 8 8 13 13 21 21
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 7 7
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 22 22 1 1 23 23
บธ.บ.การตลาด 12 12 12 12
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 55 7 62 79 6 85 20 20 154 13 167
บริหารธุรกิจ - การตลาด 46 46 41 41 11 11 98 98
บัญชี 77 77 70 70 50 2 52 40 40 10 10 247 2 249
บช.บ.การบัญชี 77 77 70 70 50 2 52 40 40 10 10 247 2 249
ศิลปศาสตร์ 13 13 9 9 13 13 22 22 57 57
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 16 16 16
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 12 12
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 13 13 9 9 7 7 29 29
รวมทั้งหมด 199 7 206 230 6 236 94 2 96 96 96 11 11 630 15 645