ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 99 2 101 108 4 112 67 67 38 38 13 4 17 325 10 335
พืชศาสตร์ 13 2 15 11 4 15 12 12 2 2 38 6 44
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 2 2 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 6 6 9 9
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 4 4
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 8 8
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 2 6 3 4 7 2 2 9 6 15
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 52 52 50 50 45 45 147 147
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 52 52 50 50 45 45 147 147
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 5 5 14 14 26 26
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 3 3 9 9
ปวส.ประมง 1 1 2 2 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.ประมง 7 7 7 7
อุตสาหกรรมเกษตร 27 27 42 42 22 22 12 12 11 4 15 114 4 118
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 26 41 41 22 22 12 12 1 1 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 7 4 11 9 4 13
รวมทั้งหมด 99 2 101 108 4 112 67 67 38 38 13 4 17 325 10 335