ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 110 110 123 123 39 39 272 272
วิศวกรรมเครื่องกล 24 24 20 20 9 9 53 53
ปวส.ช่างยนต์ 9 9 2 2 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 18 18 9 9 42 42
วิศวกรรมไฟฟ้า 58 58 74 74 18 18 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 58 58 74 74 18 18 150 150
วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 29 29 12 12 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 29 29 12 12 69 69
รวมทั้งหมด 110 110 123 123 39 39 272 272