จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามประเภทการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2564