จำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2561