จำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2561