จำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560