ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,176 152 1,328 1,176 152 1,328
วิศวกรรมไฟฟ้า 592 105 697 592 105 697
ปวส.ไฟฟ้า 54 54 54 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 33 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 97 97 97 97
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 256 105 361 256 105 361
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 15 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 307 37 344 307 37 344
ปวส.ช่างโยธา 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 286 37 323 286 37 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 277 10 287 277 10 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 188 10 198 188 10 198
รวมทั้งหมด 1,176 152 1,328 1,176 152 1,328