ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 168 26 194 168 26 194
วิทยาศาสตร์ 92 26 118 92 26 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 4 9 5 4 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 87 22 109 87 22 109
อุตสาหกรรมเกษตร 76 76 76 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 7 7 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 69 69 69 69
รวมทั้งหมด 168 26 194 168 26 194