ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 107 107 107 107
การออกแบบ 107 107 107 107
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 106 106 106 106
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 107 107 107 107