ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 952 7 959 952 7 959
พืชศาสตร์ 235 235 235 235
ปวส.พืชศาสตร์ 32 32 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 203 203 203 203
วิทยาศาสตร์ 85 85 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 85 85 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 370 370 370 370
ปวส.สัตวศาสตร์ 33 33 33 33
ปวส.ประมง 23 23 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 227 227 227 227
วท.บ.ประมง 87 87 87 87
อุตสาหกรรมเกษตร 262 7 269 262 7 269
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 77 77 77 77
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 8 8 8 8
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 84 84 84 84
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 85 85 85 85
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 8 7 15 8 7 15
รวมทั้งหมด 952 7 959 952 7 959