ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 372 372 372 372
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 288 288 288 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 97 97 97 97
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 105 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 86 86 86 86
วิศวกรรมเครื่องกล 84 84 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
รวมทั้งหมด 372 372 372 372