ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,034 2,237 5,271 3,034 2,237 5,271
บริหารธุรกิจ 1,886 1,516 3,402 1,886 1,516 3,402
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
ปวส.การตลาด 73 73 73 73
บธ.บ.การจัดการ 479 420 899 479 420 899
บธ.บ.การตลาด 363 481 844 363 481 844
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 404 308 712 404 308 712
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 253 253 253 253
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 280 307 587 280 307 587
บัญชี 761 498 1,259 761 498 1,259
ปวส.การบัญชี 117 117 117 117
บช.บ.การบัญชี 644 498 1,142 644 498 1,142
ศิลปศาสตร์ 387 223 610 387 223 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 287 160 447 287 160 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 100 63 163 100 63 163
รวมทั้งหมด 3,034 2,237 5,271 3,034 2,237 5,271