ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,129 1,539 4,668 3,129 1,539 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 504 4 508 504 4 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 162 162 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 226 2 228 226 2 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 113 2 115 113 2 115
วิศวกรรมเครื่องกล 716 325 1,041 716 325 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 70 70 70 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 142 142 142 142
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 295 238 533 295 238 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 80 76 156 80 76 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 95 95 95 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 11 18 7 11 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 924 724 1,648 924 724 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 38 38
ปวส.ไฟฟ้า 77 77 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 118 41 159 118 41 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 241 265 506 241 265 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 225 215 440 225 215 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 106 106 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 221 90 311 221 90 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 7 11 4 7 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 401 145 546 401 145 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 275 145 420 275 145 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 584 341 925 584 341 925
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 73 73 73 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 290 60 350 290 60 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 166 84 250 166 84 250
รวมทั้งหมด 3,129 1,539 4,668 3,129 1,539 4,668