ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,519 57 1,576 1,519 57 1,576
บริหารธุรกิจ 916 23 939 916 23 939
ปวส.การจัดการ 117 117 117 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 63 63 63 63
ปวส.การตลาด 44 44 44 44
บธ.บ.การจัดการ 318 18 336 318 18 336
บธ.บ.การตลาด 154 154 154 154
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 220 5 225 220 5 225
บัญชี 417 34 451 417 34 451
ปวส.การบัญชี 63 63 63 63
บช.บ.การบัญชี 354 34 388 354 34 388
ศิลปศาสตร์ 186 186 186 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 123 123 123 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 63 63 63 63
รวมทั้งหมด 1,519 57 1,576 1,519 57 1,576