ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 452 128 580 452 128 580
วิศวกรรมเครื่องกล 168 32 200 168 32 200
ปวส.ช่างยนต์ 41 41 41 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 114 32 146 114 32 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 152 71 223 152 71 223
ปวส.ไฟฟ้า 48 48 48 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 104 71 175 104 71 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 25 157 132 25 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 30 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 102 25 127 102 25 127
รวมทั้งหมด 452 128 580 452 128 580