ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 152 22 174 152 22 174
วิทยาศาสตร์ 87 22 109 87 22 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 3 8 5 3 8
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 82 19 101 82 19 101
อุตสาหกรรมเกษตร 65 65 65 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 65 65 65 65
รวมทั้งหมด 152 22 174 152 22 174