ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2,824 2,068 4,892 2,824 2,068 4,892
บริหารธุรกิจ 1,772 1,406 3,178 1,772 1,406 3,178
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
ปวส.การตลาด 63 63 63 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 238 238 238 238
บธ.บ.การจัดการ 464 398 862 464 398 862
บธ.บ.การตลาด 351 460 811 351 460 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 236 272 508 236 272 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 386 276 662 386 276 662
บัญชี 679 443 1,122 679 443 1,122
ปวส.การบัญชี 113 113 113 113
บช.บ.การบัญชี 566 443 1,009 566 443 1,009
ศิลปศาสตร์ 373 219 592 373 219 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 276 157 433 276 157 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 97 62 159 97 62 159
รวมทั้งหมด 2,824 2,068 4,892 2,824 2,068 4,892