ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,311 48 1,359 1,311 48 1,359
บริหารธุรกิจ 793 19 812 793 19 812
ปวส.การจัดการ 108 108 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 54 54 54
ปวส.การตลาด 37 37 37 37
บธ.บ.การจัดการ 277 19 296 277 19 296
บธ.บ.การตลาด 137 137 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 180 180 180 180
บัญชี 372 29 401 372 29 401
ปวส.การบัญชี 55 55 55 55
บช.บ.การบัญชี 317 29 346 317 29 346
ศิลปศาสตร์ 146 146 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 93 93 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 53 53 53
รวมทั้งหมด 1,311 48 1,359 1,311 48 1,359