ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 416 81 497 416 81 497
วิศวกรรมเครื่องกล 153 25 178 153 25 178
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 104 25 129 104 25 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 141 37 178 141 37 178
ปวส.ไฟฟ้า 47 47 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 94 37 131 94 37 131
วิศวกรรมอุตสาหการ 122 19 141 122 19 141
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 28 28 28 28
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 94 19 113 94 19 113
รวมทั้งหมด 416 81 497 416 81 497