ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 899 899 899 899
บริหารธุรกิจ 465 465 465 465
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 196 196 196 196
บธ.บ.การตลาด 110 110 110 110
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 141 141 141 141
บัญชี 294 294 294 294
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 274 274 274 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 103 103 103 103
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 103 103 103 103
ศิลปศาสตร์ 37 37 37 37
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 37 37 37 37
รวมทั้งหมด 899 899 899 899