ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2,768 2,023 4,791 2,768 2,023 4,791
บริหารธุรกิจ 1,732 1,372 3,104 1,732 1,372 3,104
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
ปวส.การตลาด 62 62 62 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 230 230 230 230
บธ.บ.การจัดการ 453 389 842 453 389 842
บธ.บ.การตลาด 341 446 787 341 446 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 232 271 503 232 271 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 380 266 646 380 266 646
บัญชี 673 434 1,107 673 434 1,107
ปวส.การบัญชี 111 111 111 111
บช.บ.การบัญชี 562 434 996 562 434 996
ศิลปศาสตร์ 363 217 580 363 217 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 267 155 422 267 155 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 96 62 158 96 62 158
รวมทั้งหมด 2,768 2,023 4,791 2,768 2,023 4,791