ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,882 1,313 4,195 2,882 1,313 4,195
วิศวกรรมเครื่องกล 644 276 920 644 276 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 127 127 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 80 80 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 69 146 77 69 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 271 197 468 271 197 468
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 10 16 6 10 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,079 617 1,696 1,079 617 1,696
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 105 40 145 105 40 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 214 72 286 214 72 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 92 92 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 211 191 402 211 191 402
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 227 215 442 227 215 442
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 7 11 4 7 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 529 129 658 529 129 658
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 157 157 157 157
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 248 129 377 248 129 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 630 291 921 630 291 921
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 71 71 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 107 2 109 107 2 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 153 81 234 153 81 234
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 252 54 306 252 54 306
รวมทั้งหมด 2,882 1,313 4,195 2,882 1,313 4,195