ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,882 1,313 4,195 2,882 1,313 4,195
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 473 2 475 473 2 475
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 157 157 157 157
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 107 2 109 107 2 109
วิศวกรรมเครื่องกล 644 276 920 644 276 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 127 127 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 271 197 468 271 197 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 69 146 77 69 146
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 80 80 80 80
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 10 16 6 10 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 870 617 1,487 870 617 1,487
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 105 40 145 105 40 145
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 227 215 442 227 215 442
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 211 191 402 211 191 402
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 92 92 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 214 72 286 214 72 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 7 11 4 7 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 372 129 501 372 129 501
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 248 129 377 248 129 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 523 289 812 523 289 812
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 71 71 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 252 54 306 252 54 306
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 153 81 234 153 81 234
รวมทั้งหมด 2,882 1,313 4,195 2,882 1,313 4,195