ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 13 1 14 36 36 33 3 36 18 5 23 5 5 51 51 156 9 165
วิทยาศาสตร์ 7 1 8 27 27 17 3 20 4 5 9 1 1 20 20 76 9 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6 25 25 17 3 20 4 5 9 1 1 20 20 73 8 81
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 2 2 3 1 4
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 9 9 16 16 14 14 4 4 31 31 80 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 6 9 9 16 16 14 14 4 4 31 31 80 80
รวมทั้งหมด 13 1 14 36 36 33 3 36 18 5 23 5 5 51 51 156 9 165