ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 147 5 152 573 19 592 454 6 460 212 6 218 40 2 42 758 758 2,184 38 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 2 20 20 68 1 69 77 6 83 10 2 12 106 106 282 10 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 15 15 38 38 22 22 6 6 46 46 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 1 9 1 10 7 6 13 2 2 4 26 26 45 10 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 21 21 48 48 2 2 34 34 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 44 44 114 114 64 64 16 16 6 6 150 150 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 16 16 17 17 2 2 1 1 41 41 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 18 18 21 21 1 1 40 40 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 80 80 26 26 13 13 5 5 69 69 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 188 188 168 168 65 65 16 16 238 238 719 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 16 16 7 7 1 1 1 1 34 34 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 9 9 10 10 6 6 38 38 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 14 14 4 4 2 2 1 1 34 34 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 56 56 72 72 32 32 4 4 69 69 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 16 50 50 30 30 11 11 2 2 63 63 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 38 38 46 46 9 9 2 2 101 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 35 4 39 147 9 156 83 83 17 17 4 4 122 122 408 13 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 3 13 22 7 29 7 7 2 2 1 1 47 47 89 10 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 1 26 125 2 127 76 76 15 15 3 3 75 75 319 3 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 104 10 114 71 5 76 37 37 4 4 142 142 381 15 396
ปวส.ช่างโลหะ 8 8 16 16 6 6 1 1 34 34 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 3 3 14 14 14 14 6 6 2 2 40 40 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 74 10 84 51 5 56 30 30 2 2 68 68 237 15 252
รวมทั้งหมด 147 5 152 573 19 592 454 6 460 212 6 218 40 2 42 758 758 2,184 38 2,222