ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 31 31 153 153 159 159 114 114 52 52 179 179 688 688
บริหารธุรกิจ 27 27 105 105 97 97 59 59 14 14 89 89 391 391
บธ.บ.การจัดการ 13 13 60 60 58 58 22 22 5 5 44 44 202 202
บธ.บ.การตลาด 4 4 13 13 11 11 13 13 1 1 20 20 62 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 10 32 32 28 28 24 24 8 8 25 25 127 127
บัญชี 4 4 40 40 49 49 35 35 22 22 77 77 227 227
บช.บ.การบัญชี 4 4 40 40 49 49 35 35 22 22 77 77 227 227
ศิลปศาสตร์ 8 8 13 13 20 20 16 16 13 13 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 13 13 20 20 16 16 13 13 70 70
รวมทั้งหมด 31 31 153 153 159 159 114 114 52 52 179 179 688 688