ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 19 19 68 68 38 38 10 10 5 5 32 32 172 172
วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 48 48 21 21 2 2 1 1 23 23 111 111
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 31 31 7 7 23 23 74 74
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 17 17 14 14 2 2 1 1 37 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 16 16 12 12 6 6 4 4 9 9 50 50
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 7 7 5 5 4 4 9 9 31 31
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 3 3 10 10 5 5 1 1 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 4 5 5 2 2 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 4 5 5 2 2 11 11
รวมทั้งหมด 19 19 68 68 38 38 10 10 5 5 32 32 172 172