ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 117 186 303 566 622 1,188 689 464 1,153 528 203 731 155 37 192 866 17 285 1,168 2,921 1,529 285 4,735
บริหารธุรกิจ 98 138 236 385 401 786 425 297 722 268 132 400 76 26 102 582 17 210 809 1,834 1,011 210 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 6 6 23 23 9 9 4 4 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 17 17 68 68 47 47 29 29 10 10 69 69 240 240
บธ.บ.การจัดการ 25 49 74 91 131 222 109 80 189 69 27 96 17 1 18 172 13 33 218 483 301 33 817
บธ.บ.การตลาด 11 37 48 57 105 162 92 104 196 87 70 157 19 22 41 134 4 117 255 400 342 117 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 10 13 37 64 101 68 76 144 48 29 77 17 2 19 92 92 265 181 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 36 42 78 107 101 208 100 37 137 31 6 37 12 1 13 115 36 151 401 187 36 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 7 40 47 120 151 271 177 105 282 147 35 182 42 5 47 173 37 210 666 336 37 1,039
ปวส.การบัญชี 2 2 22 22 14 14 8 8 5 5 51 51
บช.บ.การบัญชี 5 40 45 98 151 249 163 105 268 139 35 174 37 5 42 173 37 210 615 336 37 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 12 8 20 61 70 131 87 62 149 113 36 149 37 6 43 96 38 134 406 182 38 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 7 19 53 48 101 59 42 101 71 22 93 21 5 26 70 70 286 124 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 22 30 28 20 48 42 14 56 16 1 17 26 38 64 120 58 38 216
รวมทั้งหมด 117 186 303 566 622 1,188 689 464 1,153 528 203 731 155 37 192 866 17 285 1,168 2,921 1,529 285 4,735