ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 194 141 335 779 458 1,237 708 321 1,029 364 96 460 75 24 99 856 1 117 974 2,976 1,041 117 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 21 128 128 130 130 65 65 7 7 102 102 453 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 33 33 53 53 34 34 5 5 28 28 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 70 70 56 56 15 15 1 1 46 46 207 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 25 25 21 21 16 16 1 1 28 28 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 55 42 97 175 103 278 161 61 222 86 23 109 13 7 20 193 193 683 236 919
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 17 17 9 9 5 5 32 32 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 13 39 39 32 32 13 13 26 26 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 38 38 15 15 8 8 29 29 105 105
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 15 17 18 27 45 30 7 37 4 2 6 54 51 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 12 27 39 58 76 134 74 54 128 53 16 69 12 3 15 103 103 312 176 488
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 5 8 1 4 5 3 3 7 9 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 53 57 110 207 217 424 204 146 350 118 29 147 29 12 41 242 1 103 346 853 462 103 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 3 14 14 3 3 1 1 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 7 16 17 7 24 10 13 23 4 7 11 4 3 7 34 64 98 78 37 64 179
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 11 11 12 12 2 2 33 33 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 10 16 35 68 103 63 53 116 55 11 66 13 1 14 79 1 34 114 251 144 34 429
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 5 5 24 24 22 22 5 5 1 1 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 20 37 69 79 148 61 51 112 18 5 23 2 2 95 95 262 155 417
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 15 31 63 39 102 56 7 63 28 1 29 5 5 168 62 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 7 10 1 5 6 4 7 5 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 22 24 46 107 50 157 94 28 122 31 9 40 13 13 99 99 366 111 477
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 24 41 75 50 125 53 28 81 20 9 29 13 13 67 67 245 111 356
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 32 32 41 41 11 11 32 32 121 121
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 18 61 162 88 250 119 86 205 64 35 99 13 5 18 220 14 234 621 232 14 867
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 15 15 20 20 1 1 14 14 42 14 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 11 11 11 11 2 2 25 25 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 17 17 5 5 5 5 16 16 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 19 6 25 71 37 108 32 19 51 5 1 6 74 74 201 63 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19 10 29 67 16 83 71 16 87 43 7 50 11 2 13 105 105 316 51 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 29 29 36 36 7 7 2 2 76 76
รวมทั้งหมด 194 141 335 779 458 1,237 708 321 1,029 364 96 460 75 24 99 856 1 117 974 2,976 1,041 117 4,134