ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 57 15 72 329 51 380 468 35 503 385 16 401 85 10 95 388 388 1,712 127 1,839
การออกแบบ 17 15 32 96 51 147 118 35 153 134 16 150 45 10 55 143 143 553 127 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 3 15 18 14 51 65 21 35 56 38 16 54 20 10 30 37 37 133 127 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 2 2 26 26 49 49 64 64 17 17 42 42 200 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 12 12 56 56 48 48 32 32 8 8 58 58 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 13 13 81 81 77 77 34 34 5 5 74 74 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 7 7 61 61 46 46 23 23 4 4 55 55 196 196
ทล.บ.เซรามิก 6 6 20 20 31 31 11 11 1 1 19 19 88 88
ศิลปกรรม 10 10 66 66 121 121 81 81 12 12 86 86 376 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 10 10 66 66 121 121 81 81 12 12 86 86 376 376
สถาปัตยกรรม 17 17 86 86 152 152 136 136 23 23 85 85 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 10 10 8 8 19 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 5 26 26 54 54 52 52 10 10 35 35 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 11 11 50 50 90 90 84 84 13 13 50 50 298 298
รวมทั้งหมด 57 15 72 329 51 380 468 35 503 385 16 401 85 10 95 388 388 1,712 127 1,839