ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 37 37 122 122 145 145 99 99 37 37 9 9 449 449
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 28 28 104 104 125 125 90 90 34 34 381 381
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 5 22 22 24 24 19 19 9 9 79 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 14 60 60 71 71 56 56 23 23 224 224
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 9 22 22 30 30 15 15 2 2 78 78
สหวิทยาการ 9 9 18 18 20 20 9 9 3 3 9 9 68 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 9 14 14 18 18 9 9 3 3 9 9 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 37 37 122 122 145 145 99 99 37 37 9 9 449 449