ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 52 1 53 167 1 168 265 5 270 235 6 241 74 3 77 528 5 23 556 1,321 21 23 1,365
บริหารธุรกิจ 42 42 123 123 156 3 159 108 3 111 23 2 25 321 5 8 334 773 13 8 794
ปวส.การจัดการ 15 15 16 16 8 8 9 9 41 41 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 8 8 5 5 3 3 2 2 11 11 33 33
ปวส.การตลาด 2 2 6 6 9 9 2 2 1 1 28 28 48 48
บธ.บ.การจัดการ 13 13 46 46 67 3 70 42 3 45 6 2 8 113 5 8 126 287 13 8 308
บธ.บ.การตลาด 4 4 16 16 33 33 27 27 5 5 68 68 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 4 31 31 34 34 25 25 9 9 60 60 163 163
บัญชี 4 1 5 23 1 24 70 2 72 79 3 82 39 1 40 165 15 180 380 8 15 403
ปวส.การบัญชี 1 1 7 7 7 7 8 8 2 2 23 23 48 48
บช.บ.การบัญชี 3 1 4 16 1 17 63 2 65 71 3 74 37 1 38 142 15 157 332 8 15 355
ศิลปศาสตร์ 6 6 21 21 39 39 48 48 12 12 42 42 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 11 11 21 21 34 34 6 6 31 31 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 10 10 18 18 14 14 6 6 11 11 62 62
รวมทั้งหมด 52 1 53 167 1 168 265 5 270 235 6 241 74 3 77 528 5 23 556 1,321 21 23 1,365