ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 147 11 158 378 59 437 312 51 363 135 6 141 14 1 15 986 128 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 22 22 42 42 39 39 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 31 31 32 32 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 13 13 11 11 7 7 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 41 41 41 41 20 20 9 9 6 6 117 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 41 41 41 41 20 20 9 9 6 6 117 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 1 33 93 30 123 128 43 171 42 6 48 5 1 6 300 81 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 1 29 64 30 94 103 43 146 29 6 35 5 1 6 229 81 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 20 20 21 21 12 12 55 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 1 1 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 44 7 51 127 23 150 52 7 59 17 17 1 1 241 37 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 44 7 51 126 23 149 52 7 59 17 17 1 1 240 37 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 3 32 95 6 101 70 1 71 28 28 2 2 224 10 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 12 12 24 24 19 19 1 1 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 3 29 83 6 89 46 1 47 9 9 1 1 165 10 175
รวมทั้งหมด 147 11 158 378 59 437 312 51 363 135 6 141 14 1 15 986 128 1,114