ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 121 10 3 134 382 12 5 399 375 9 2 386 256 6 6 268 129 3 1 133 1,263 40 17 1,320
บริหารธุรกิจ 72 10 3 85 213 12 5 230 191 9 2 202 105 6 6 117 41 3 1 45 622 40 17 679
ปวส.การจัดการ 1 1 13 13 15 15 6 6 1 1 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 31 31 16 16 6 6 1 1 57 57
บธ.บ.การจัดการ 23 10 2 35 54 11 4 69 69 2 1 72 28 1 29 15 2 17 189 26 7 222
บธ.บ.การตลาด 22 22 58 58 29 29 16 16 5 5 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 1 24 57 1 1 59 62 7 1 70 49 5 6 60 19 1 1 21 210 14 10 234
บัญชี 27 27 112 112 124 124 96 96 59 59 418 418
ปวส.การบัญชี 2 2 11 11 7 7 5 5 10 10 35 35
บช.บ.การบัญชี 25 25 101 101 117 117 91 91 49 49 383 383
ศิลปศาสตร์ 22 22 57 57 60 60 55 55 29 29 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 19 19 28 28 22 22 9 9 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 38 38 32 32 33 33 20 20 134 134
รวมทั้งหมด 121 10 3 134 382 12 5 399 375 9 2 386 256 6 6 268 129 3 1 133 1,263 40 17 1,320